Жилищни политики и незаконни жилища

proekt
28.01.2022 / 16:04

Социологическото проучване на Хабитат България, проведедено през 2020 г. показа, че повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност имат желание да узаконят жилищата си, ако съществува такава възможност - 78,8% от анкетираните биха отделили средства за това.

Узаконяването на жилища, които са конструктивно безопасни и са единствен подслон за домакинството би имало положителен икономически и социален ефект, тъй като ще обвърже обитателите им със задължения да заплащат данъци и такси, да имат отговорности към обществото. Узаконяването би трябвало да е не самоцелно, а като стъпка в един комплексен процес на устройствено планиране на цялата територия и осигуряване на достъп до базова инфраструктура.

За да се овладее процеса на нарастване броя на незаконните жилища и разрастването на неформалните квартали е важно общините да въведат ефективни мерки за строг контрол и недопускане на ново строителство.

Процедурите за законно застрояване са сложни и финансово непосилни за жителите на квартали с концентрация на бедност. Опитът на други държави със сходни проблеми показва, че създаването на облекчени строителни процедури за квартали с концентрация на бедност и при покриване на определени условия допринася за ограничаване на безконтролното незаконно застрояване.

Препоръките са направени на база изследвания на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Търговище и община Сливен, въз основа на които бяха изготвени препоръки за подобряване на жилищните политики и актуализиране на програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище.

Кампанията е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://hfh.bg/bg/research-based-policy-development/

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.