ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


1. "Програма за подпомагане на малкия и среден бизнес" 1999 г.- 2002 г.  чрез преференциално кредитиране и програми за обучение на предприемачите и техните служители съвместно с Райфайзен банк.

Програмата има регионален характер и включва общините Сливен, Ямбол, Нова Загора, Твърдица и Котел. Раздадени кредити на стойност 2 650 000 лева, разкрити 180 работни места. Участвали в обучителните програми над 2760 човека. Финансирана от Институт Отворено общество Ню Йорк

2. Проект "Нов старт" 2002- И ДОСЕГА - обучение на кадрови военнослужещи от Българската армия, излизащи в запаса.

През периода на програмата са обучени над 1600 военослужащи.

3. Проект:"Намаляване на социалната изолация чрез развитие на партньорството между държавата и гражданското общество" –консултантска фирма Бърк Синклер, Англия.

Обучение на служители на Дирекции Социално подпомагане Сливен, Ямбол, Нова Загора.

4. Вестник "СЛИВЕН БИЗНЕС" 2001-2002г.

www.sliven.net/sl_business/

5.Създаване на СЛИВЕН.НЕТ в партньорство с IT фирми.

www.sliven.net

6. Участие в Съвета по пробация 2008-2009 г.

7. Периодични семинари с ромската общност по ПРИОРИТЕТИТЕ НА ДЕКАДАТА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ: Здравеопазване, Образование, Инфраструктура, Заетост.

8. "Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (Омбудсман) в трите области  на Югоизточен район за планиране" на Център за социални практики в партньорство с Фондация "Регионален  Център  за    Икономическо  Развитие" – Сливен.

9. "Изграждане на информационно-ресурсен център за социална интеграция на  инвалиди в област Сливен" на Общинска организация на инвалидите в партньорство с Фондация "Регионален Център за Икономическо Развитие" – Сливен

10. Създаване на сдружение на производителите на чорапи в Сливен- обучения, участия в панаири на текстилното производство, осигуряване на пазари.

11. Проект в сферата на професионалното обучение  по програма "Активни услуги на пазара на труда" 2008г, финансиран от Световната банка- професионално обучение по професията автомонтьор и осигуряване на заетост на безработни лица.

12. Програма "Активни услуги на пазара на труда", "Икономическо и социално сближаване", финансиран от Световната банка с партньори Индъстри Уоч Груп – София и Община Сливен.

13.Програма "Активни услуги на пазара на труда", "Икономическо и социално сближаване", финансиран от Световната банка с партньори Индъстри Уоч Груп – София и Община Ямбол.

14КИВА – партньорство с микрофинансиращата организация КИВА.
www.kiva.org/about/aboutPartner?id=3

15. Проект "Бизнес инкубатор под наем" по Програма "Активни услуги на пазара на труда", "Икономическо и социално сближаване", финансиран от Световната банка.

16. "Създаване на регионален център за инвестиции" с партньори Общини Сливен, Котел, Твърдица, Нова Загора, Елхово

"Икономическо и социално сближаване- публично-частни партньорства"
Бюджетна линия : BG 2004-016-711.11.04 www.rosio.sliven.net

17. "Център за подкрепа на занаятите- традиция с бъдеще" с партньори Общини Сливен, Твърдица, Бизнес център Сливен, Бизнес център Нова Загора, Ромска младежка организация.

"Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи"
Бюджетна линия: BG 2004/006-070.05.01 http://craft.redc-sliven.org/

18. Проект «Засилване на ролята на гражданското общество в публично-частния диалог за регионално развитие» Партньори: Фондация за развитие на регион Сливен; Община Сливен, Община Елхово, Община Твърдица

Бюджетна линия BG 2005/017-353.01.01-2-026 http://csd.redc-sliven.org/

19. Подобряване на условията на живот на ромите в България чрез инфраструктурни проекти –национален проект. Финансиран от Институт Отворено общество Будапеща. Изпълнен от консорциум на Фондация "Микрофонд" София, Клуб Отворено общество Русе и Фондация "Регионален център за икономическо развитие" – Сливен.

20.Бизнесинкубатор за маргинализирани групи в сградата, в която се е помещавала първата на Балканския полуостров фабрика на Добри Желязков, създадена през 1836.

Финансиран от Институт Отворено общество Ню Йорк за периода 2004-2009.

21. Проект «Правосъдието близо до хората – фаза 2» Финансиран от Фондация «Америка за България».

Изпълняван от «Център НПО Разград», координатор за Област Сливен – Фондация «Регионален център за икономическо развитие» гр. Сливен.

22. Проект «Областен информационен център» - подизпълнител на дейностите за област Сливен.

Организиране на 10 информационни срещи в общините  Котел, Нова Загора и Твърдица и 30  в информационни срещи община Сливен.