Общинските жилища, механизъм за осигуряване достъп до жилище на нуждаещите

рцир
26.01.2022 / 17:24

Единственият механизъм за осигуряване достъп до жилище на нуждаещите се в България е настаняване в общинско жилище. Броят на тези жилища обаче е силно ограничен, те са стари, амортизирани и в недобро състояние.

Необходимо е нормативно да се регламентира понятието социално жилище, което да даде възможност да се предлагат различни варианти за социално жилищно настаняване като напр. социални наемни агенции.

Общинските жилища имат социални функции и се отдават под наем на уязвими групи от обществото на цена 5-10 пъти под пазарния наем. Приходите от тях са много ниски и не осигуряват достатъчно средства за ремонта им, но общинитене получват финансова подкрепа за това от държавата.

Важно е процесът на разпродаване и неподдържане на общинския жилищен фонд да бъде спрян и да се търсят възможности за неговото обновяване и дългосрочно управление вкл. чрез публично-частни партьорства, създаване на жилищни асоциации, които да строят и отдават жилища под наем на преференциални цени, държавно субсидиране и др.

Препоръките са направени на база изследвания на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Търговище и община Сливен, въз основа на които бяха изготвени препоръки за подобряване на жилищните политики и актуализиране на програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище.

Кампанията е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://hfh.bg/bg/research-based-policy-development/

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.