ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИНационална агенция за професионално образование и обучение - www.navet.government.bg


Агенция по заетостта - www.az.government.bg


Министерство на образованието и науката - www.mon.bg


Министерство на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg


Министерство на правосъдието - www.mjs.bg/41


NGOBG - Къщата на гражданските организации - www.ngobg.info


Дирекция бюро по труда - Сливен - www.dbt.sliven.net/