ВАЛИДИРАНЕ

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности в ЦПО


От 1 януари 2015 г. е в сила Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката.

Всеки гражданин над 16 години, който не е със статут на ученик може да заяви желаниеза валидиране на знания, умения и компетентности.Валидирането се прилага на доброволен принцип и се провежда въз основа на самостоятелно и информирано решение от страна на кандидата. В този случай заявителят на услугата е индивидуален кандидат. Заявител на услугата може да бъдат различни обществени организации - браншови синдикат, работодателски организации и др. Заявител на услугата може да е работодател, който желае да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на служители от персонала. Възможните целеви групи са:

 • лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация;
 • имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация;
 • имигранти с придобита професионална квалификация в страните, от които идват, но без наличен документ;
 • нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит;
 • младежи без призната професионална квалификация;
 • възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.

При индивидуалните кандидати регистрирането се осъществява въз основа наследните документи:

 • Заявление от кандидата по образец;
 • Формуляр на кандидата по образец и съпътстващи доказателствени материали;

Възможни съпътстващи доказателствени материали са:

 • Атестация/и за вида и качеството на изпълнение на трудовите задачи
 • Копие от трудова книжка/ осигурителна книжка/ служебна книжка;
 • Копие от притежавани от кандидата документи за проведено професионално обучение, за придобита квалификация;
 • Копие от документа за образователното равнище на кандидата;
 • Копие от трудови договори, граждански договори, договори за изработка;
 • Копие от длъжностна/и характеристика/и;
 • Референции във връзка с изпълнение на определена/и дейност/и;
 • Актуална снимка на кандидата – 2 бр.;
 • Други.

ВАЖНО: Съпътстващите доказателствени материали трябва да са свързани със заявената за валидиране професионална квалификация. Копията на оригиналните доказателствени документи трябва да са заверени с подписа на кандидата и гриф „вярно с оригинала“.

Когато заявител на услугата е работодател или различни обществениорганизации при регистрирането се представят следните документи:

 • Заявление от работодател/ организация за валидиране на придобита квалификация на служители/ членове на организацията по образец. Копие от заявлението на работодателя се прилага към портфолиото на всеки вписан в заявлението кандидат. За всеки кандидат, освен заявлението на работодателя, се представят:
 • Формуляр на кандидата по образец  и съпътстващи доказателствени материали (описани по-горе при индивидуалните кандидати ). За гарантиране на доброволния принцип на участие в процедурата по валидиране, въз основа на самостоятелно и информирано решение на кандидата в края на формуляра в декларацията, попълнена и подписана лично от кандидата, е включен специален текст.
 • Съпътстващи доказателствени материали, описани по-горе при индивидуалните кандидати. Съпътстващите доказателствени материали трябва да са свързани със заявената за валидиране професионална квалификация. Копията на оригиналните доказателствени документи трябва да са заверени с подписа на кандидата за валидиране и гриф „вярно с оригинала“.   За всяко лице се изготвя портфолио, което представлява комплект от документи, предоставени от кандидата и документи, добавени в процеса на валидиране. След успешно положени изпити по теория и практика, на лицето се издава сертификат, който удостоверява признатата професионална квалификация.