ТРЕНИНГИ

 • Управление на човешките ресурси
 • Базисни комуникативни и социални умения
 • Медиация
 • Доброволчески мениджмънт
 • Активно поведение на пазара на труда
 • Асертивност
 • Водене на преговори
 • Работни срещи и съвещания
 • Кооперативно планиране
 • Екипно взаимодействие
 • Управление на стреса
 • Мотивационно обучение
 • Управление на организациите
 • Писане и управление на проекти