ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


Проект „Партньори за развитие на Община Сливен”

Договор № BG05SFOP001-2.025-0025-С01

Бенефициент: Фондация „Регионален център за икономическо развитие” Партньор: Община Сливен

Проекта е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Основната цел:

Повишаване на гражданското участие в работата на Община Сливен и подобряване на прозрачността й.


Специфични цели:

 1. Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики от Община Сливен.
 2. Създаване на възможности за засилено участие на гражданското общество в управлението.
 3. Трансфер на добри практики за гражданско участие от страните – членки на ЕС.
 4. Въвеждане на иновативен механизъм за обратна връзка с гражданите от Община Сливен.
 5. Повишен капацитета на партньорските организации в изпълнението на проекти за местно регионално развитие.

Очаквани резултати:

 • Повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите;
 • Изготвен доклад с анализ на мнения и препоръки на гражданите, НПО и бизнес за работата на Община Сливен;
 • Проучени нагласите на служителите на Община Сливен за подобряване на диалога с гражданите;
 • Изработен модел за подобряване на гражданското участие във формиране на политики на местно ниво;
 • Отправени препоръки за подобряване на работата на администрацията;
 • Подобрена социално-икономическата среда в резултат по-открито и отговорно управление;
 • Подобрен обществен имидж на Община Сливен.

По проекта ще бъдат реализирани 4 обществени обсъждания по обществено значими теми, инициативи или документи на Община – Сливен с около 60 участника от заинтересованите страни, НПО, бизнес, медии, граждани.

Ще се проведена широка информационна кампания за популяризиране на работата на Община Сливен.

Ще се проведе кръгла маса с 25 участници и конференция в края на проекта с 40 участника;

Ще се разработят продукти, анализи и препоръки популяризирани сред заинтересованите страни и широката общественост.


Анализ на резултати от проучване сред бизнеса


Анализ на резултати от проучване сред служителите на Община Сливен


Анализ на резултати от проучване сред граждани и НПО


Анализ добри практики Сливен

Проект № BG05M9OP001-1.023-0169 „Подкрепа за предприемачество в Област Сливен“


Линк към сайта на проекта