Устройствено планиране на квартали с концентрация на бедност

proekt
31.01.2022 / 13:36

Кварталите с концентрация на бедност са в повечето случаи неформални квартали – с преобладаващо незаконно застрояване, с липсваща или недостатъчна базова инфраструктура (улици и тротоари, електроснабдяване, ВиК, улично осветление, сметосъбиране, озеленяване).

Процесът на устройствено планиране на тези квартали е свързан със създаването на възможност за придобиване на собственост върху парцел или отстъпено право на строеж чрез узаконяване на конструктивно устойчиви жилищни сгради, чрез определяне на терени за ново (законно) жилищно строителство, чрез облекчени процедури на строителния процес вкл. предоставяне на типови проекти и др.

Урегулирането на неформалните квартали ще доведе не само до подобряване средата на живот за обитателите, но и ще има положителен социален и икономически ефект върху цялото населено място – от „гето“, което загрозява и замърсява ще се превърне в нормален, приветлив квартал, който ще носи приходи от данъци и такси на общината.

За подобряване стандарта на живот в бедните квартали е важно да се обединят усилията на властимащи, НПО и местна общност в посока на комплексни и всеобхватни действия за подобряване на всички жизнени аспекти - здраве, трудова заетост, образование, жилище, социално включване.

Препоръките са направени на база изследвания на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Търговище и община Сливен, въз основа на които бяха изготвени препоръки за подобряване на жилищните политики и актуализиране на програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище.

Кампанията е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://hfh.bg/bg/research-based-policy-development/

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.