Препоръки за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в Сливен

proekt
20.01.2022 / 14:22

Правото на достъп до жилище е основно човешко право, което следва да бъде гарантирано от всяка държава законодателно и стратегически в политиките и програмите, които изпълнява. България няма приета дългосрочна Национална жилищна стратегия, въпреки че проект за такава бе разработен през 2017 г.

Възможностите, които се предлагат у нас на хора, нуждаещи се от жилище са силно ограничени и в повечето случаи - временни. Липсват устойчиви механизми за подпомагане като напр. достъпни жилищни заеми за лица, непокриващи изискванията на търговските банки; подкрепа от жилищни социални работници (или жилищни медиатори); субсидиране на жилищни наеми и др. Социалната жилищна политика трябва да има национално измерение и рамка, в която общините и други институции и организации да осигуряват достъпни жилища за уязвимите домакинства с ниски доходи, които не могат да си позволят пазарно настаняване.

Препоръките са направени на база изследвания на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Търговище и община Сливен въз основа, на които бяха изготвени препоръки за подобряване на жилищните политики и актуализиране на програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище.

Кампанията е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://hfh.bg/bg/research-based-policy-development/

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.