Обява

РЦИР
01.09.2022 / 17:56

Фондация „Регионален център за икономическо развитие” гр. Сливен обявява конкурс за подбор на граждански наблюдател по проект BG05SFOP001-2.025-0025-С01 „Партньори за развитие на община Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Изисквания:

- висше образование;

- опит в изпълнение на проекти, финансирани от ЕС;

- трудов опит в неправителствения сектор.

 

Кандидатът за граждански наблюдател предоставя следните документи:

• Заявление за участие;

• Автобиография;

• Въпросник, в който споделят своите мотиви за участие в Системата за гражданско наблюдение

• Диплома за завършено висше образование;

• Свидетелство за съдимост.

 

Краен срок: 08.09.2022 година до 14.00 часа.

 

Документите трябва да се представят:

- в офиса на РЦИР гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” 3-А;

- на ел. поща: redc_sliven@abv.bg .

 

За контакти: Жулиета Николова , тел: 0887811025

 

Прикачени файлове към новината

Обява [136KB]