Проект „Партньори за развитие на община Сливен”

рцир
01.09.2022 / 16:52

Фондация „Регионален център за икономическо развитие” гр. Сливен започна изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0025-С01 „Партньори за развитие на община Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Партньор по проекта е Община Сливен.

Проектът цели да се усъвършенства мониторингът и оценката на провежданите политики от Община Сливен, както и да се създадат възможности за повишено участие на гражданското общество в управлението. Проектните цели кореспондират на Стратегическа цел 2 на ОП „Добро управление” –„Партньорско управление с гражданите и бизнеса” и Стратегическа цел 3 „Открито и отговорно управление“. Проектът е свързан с проучвания, анализи и препоръки за работата на общината, добри европейски практики, модел, свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики, граждански мониторинг върху действията на администрацията, публични обществени обсъждания по обществено значими за общината теми, инициативи или документи, широка информационна кампания за разпространение на резултатите.

Целеви група по проекта са: служителите от Община Сливен, НПО, бизнес организации, граждани.

Дейностите ще допринесат за повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите; анализ на мнения и препоръки на гражданите, НПО, бизнес и местни власти за работата на Община Сливен; проучени нагласите на служителите от общинската администрация за подобряване на диалога с гражданите; изработен модел за подобряване на гражданското участие във формиране на политики на местно ниво, подобряване на работата на администрацията; подобрен обществения имидж на Община Сливен.