Обществено обсъждане на тема „Подобряване на градската среда – резултати и предизвикателства”

Добро управление
06.06.2023 / 12:18

На 6 юни 2023 г., вторник, от 16.00 часа в залата на Областен информационен център – Сливен на ул. “Цар Освободител” 1, ще се проведе обществено обсъждане на тема „Подобряване на градската среда – резултати и предизвикателства”.

 

Събитието е организирано от Фондация “Регионален център за икомическо развитие гр. Сливен и Община Сливен по проект BG05SFOP001-2.025-0025-С01 „Партньори за развитие на община Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На общественото обсъждане ще участват представители на гражданското общество, бизнеса и Община Сливен.

Целта на събитието е да се използва метода консултиране за гражданско участие в управлението на Община Сливен. Консултациите с гражданският сектор са предпоставка за вземането на по-качествени управленски решения, които отговарят на обществения интерес.