Демографски характеристики на кварталите с концентрация на бедност

proekt
20.08.2021 / 10:23

Преобладаващото население в кварталите с концентрация на бедност са деца и младежи, както и хора на средна възраст.

В община Сливен в анкетираните квартали живеят основно семейства, говорещи ромски език, а в кв. "Надежда" в гр. Сливен – и турски.

В изследваните локации в община Търговище преобладава турскоговорящо и българскиговорящо население.

Лошите жилищни условия в кварталите с концентрация на бедност демотивират децата и младите и влияят негативно върху тяхното образование, трудова заетост и социална интеграция.

Данните са от социологическото изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ и ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики и програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище. Запознайте се с резултатите от изследването обобщени в аналитичен доклад тук: https://bit.ly/3y3foAJ

Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://bit.ly/3kyEkvW

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014-2021 г.

.