Голям брой семейства с доходи под националната линия на бедност

proekt
16.08.2021 / 16:48

Социологическото проучване, проведено от Хабитат България доказа, че нивото на бедност в изследваните общности е наистина високо.

И в четирите общности по-голяма част от населението живее с доход под националната линия на бедност, като най-сериозна е ситуацията в село Тополчане, община Сливен, където 87,5% от населението попада в тази категория. Националната линия на бедност за 2020 г. е 363 лв.

От друга страна прави впечатление, че процентите разчитащи на социални помощи и обезщетения за безработни не са високи, за сметка на това има доста хора, чиито основен доход е от заплата, временна заетост, селскостопански труд и др.

Преобладаващата част от хората в тези квартали работят, но доходите им са толкова ниски, че не могат да се справят сами и имат нужда от подкрепата на институциите за подобряване на жилищните си условия.

Данните са от социологическото изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ и ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики и програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище. Запознайте се с резултатите от изследването обобщени в аналитичен доклад тук: https://bit.ly/3y3foAJ

Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://bit.ly/3kyEkvW

ℹ️ Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014-2021 г.