Резултати от проучване за достъп до общинско жилище на хора, които живеят в квартали с концентрация на бедност.

proekt
09.08.2021 / 11:58

Настаняването в общинско жилище не е често използвана възможност за хората, които живеят в квартали с концентрация на бедност.

Само 3,8% от анкетираните са кандидатствали за общинско жилище и само 0,6% от тях са включени в картотеките на чакащи за настаняване в общинско жилище.

Община Сливен разполага с 477 общински жилища, от които 120 са в нужда от спешен ремонт и не се използват. Настанени са 349 семейства, а други 91 чакат възможност за настаняване.

Община Търговище разполага със 190 общински жилища, в които са настанени 217 семейства, а други 398 са картотекирани като чакащи.

Кандидатстването за настаняване в общинско жилище не е алтернатива за хората, тъй като общинският жилищен фонд, който е годен за обитаване е зает и се чака с години за настаняване, а за този в лошо състояние не се отделят средства за основен ремонт.

Данните са от социологическото изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ и ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики и програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище. Запознайте се с резултатите от изследването обобщени в аналитичен доклад тук: https://bit.ly/3y3foAJ

Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://bit.ly/3kyEkvW

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014-2021 г.