Достъп до базова инфраструктура или комунални услуги в квартали с концентрация на бедност

proekt
29.07.2021 / 12:14

В кварталите с концентрация на бедност все още има значителен брой домакинства, които нямат достъп до базова инфраструктура или комунални услуги.

В кв. „Надежда“, Сливен и в с. Тополчане, община Сливен близо ¼ от анкетираните не са свързани официално с електропреносната мрежа, а използват достъпа на съседите си на база на лични договорки.

В с. Тополчане, община Сливен над 17% нямат вода и нямат от къде да вземат в близост. Достъпът до канализация засяга и четирите изследвани квартала, като в селата близо 20% нямат нито канализация, нито септична яма.

Основната причина за липсата на вода, електричество или канализация е неустановеният статут на тези жилища. Необходимо е да се направят промени в Закона за устройство на територията и да се даде възможност за узаконяване на отговарящи на техническите изисквания постройки, които са единствено жилище за обитателите им.

Данните са от социологическото изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ и ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики и програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище. Запознайте се с резултатите от изследването обобщени в аналитичен доклад тук: https://bit.ly/3y3foAJ

Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://bit.ly/3kyEkvW

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.