Проучване на жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност - част "Енергийна бедност"

proekt
26.07.2021 / 15:59

Твърдото гориво остава основният начин за отопление в кварталите с по-бедно население. Над 92% от анкетираните са посочили, че използват печки на дърва и въглища, което означава и лошо качество на въздуха през студените месеци. Притеснително е, че в с. Голямо Ново, община Търговище 11,4% от анкетираните са отговорили, че нямат възможност да се отопляват през студените месеци. Значителен процент от анкетираните в с. Тополчане, община Сливен могат да си позволят да отопляват само една стая през зимата, като това са близо 40% от респондентите.

България все още няма дефиниция за енергийна бедност, която да гарантира, че помощите за отопление ще стигнат до действително нуждаещите се от тях. Неустановеният статут на жилищата лишава техните обитатели от достъп до програми за подмяна на горивните инсталации или за енергийно обновяване на домовете.

Данните са от социологическото изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ и ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики и програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище. Запознайте се с резултатите от изследването обобщени в аналитичен доклад тук: https://bit.ly/3y3foAJ

Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://bit.ly/3kyEkvW

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.