Резултати от изследване на жилищните нужди в ромски общности в Сливен

proekt
26.07.2021 / 15:51

В различни квартали с концентрация на бедност ситуацията със законността на обитаваните жилища не е еднаква – в някои региони има голям процент незаконно притежавани жилища, а в други преобладаваща е напълно законната собственост.

В кв. „Надежда“ в Сливен 72,9% от анкетираните домакинства нямат никакви документи за жилището или земята си, а 14,4% отговарят, че не знаят какви документи имат.

За разлика – в кв. „М.Малчев", Търговище 71% притежават нотариален акт за жилището и земята, а в с. Голямо Ново процентът е дори 78,7%. Само 5,5% в ромския квартал в Търговище и 3,7% в с. Голямо Ново казват, че със сигурност нямат документи за собственост.

Всички семейства без документи за собственост са изправени пред опасност от евикция, ако бъдат приложени разпоредбите на Закона за устройство на територията относно незаконните строежи.

Данните са от социологическото изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ и ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики, програмните и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище. Запознайте се с резултатите от изследването обобщени в аналитичен доклад тук: https://bit.ly/3y3foAJ

Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://bit.ly/3kyEkvW

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.