Обява

рцир
05.10.2020 / 18:32

във връзка изпълнението на Дейност 1- Провеждане на процедура за избор на бенефициенти за обучение и Дейност 2 - Организация и провеждане на обучения за професионална квалификация на дейностти по проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Бенефициент - Община Сливен.

Ще се проведе професионално обучение по професията „Сътрудник социални дейности” – специалност „Социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания”

Документите за кандидатстване (Заявление по образец и копие от Диплом за завършено средно образование ) се приемат в сградата на „Регионален център за икономическо развитие” от 10.30 до 18.00 часа, всеки работен ден, адрес: гр.Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 3-А, телефон за връзка: 0887811025.

Прикачени файлове към новината