Прием на проекти за „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

рцир
20.04.2017 / 11:50

Стартира прием на проекти по процедурата за 'Обучение на заети лица', финансирана от ОП Развитие на човешките ресурси.

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.

Настоящата процедура е обособена в два компонента в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ. Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за допустимите дейности и разходи, описани в условията за кандидатстване както следва:

• Компонент I – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 в режим на подпомагане 'помощи за обучение'

• Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. помощ в режим de minimis.

Кандидатите по настоящата процедура е допустимо да подадат проектно предложение само по един компонент. В зависимост от избрания компонент следва да спазват посочените изисквания в Условията за кандидатстване по съответния компонент.

Краен срок за представяне на предложенията: 30.06.2017 г. – 17,30 ч.

За разяснения или консултации по проект ни потърсете на

телефон 0887 811 025.